6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz DOKU ESTETİK ve SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğinize önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ DAYANAĞI

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve ikincil düzenlemelere ve Genel Veri Koruma Tüzüğü/ Regülasyonuna (GDPR) uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Bizimle tedavi bilgisi için gelen mesajlara yönelik bilgiler verilmesi amacıyla, Sosyal Medya üzerinden iletişime geçtiğinizde;

Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Uluslararası Sağlık Turizmi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Hizmet Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Teşhis ve Tedavi Süreçlerinin Planlanması veya İcrası amacıyla “Ad-Soyadı, yaş, beden ölçüleri ( boy, kilo, hastalık bilgisi, kullanılan ilaç bilgisi, cep telefonu, fotoğraf, e-mail, sağlık bilgisi( bölge, durum bilgisi)” kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi uyarınca meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıdaki Kişisel verilerinizi, açık rızanız doğrultusunda “Uluslararası Sağlık Turizmi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası ve Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası” amacıyla kapsamında, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)‘e aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, sosyal medya üzerinden elektronik olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel Verileriniz Kurum web sitesi üzerinden, CRM sistemi üzerinde saklanmaktadır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesinin Zorunlu olması sebebiyle işlenen kişisel verileriniz ilgili mevzuat çerçevesinde 15 yıl saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞİKİN HAKLARINIZ

Veri Sahibi olarak

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Yurtiçi ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunun 7.maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

İletişime Geç